Zapisz się do newslettera i otrzymaj -10% zniżki na swój pobyt

Regulamin

REGULAMIN PORTALU https://domkinapodlasiu.pl/

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Portal https://domkinapodlasiu.pl/  jest serwisem internetowym, którego Operatorem są: JAKUB BIELAWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JAKUB BIELAWSKI z siedzibą w Białymstoku przy ul.  ul. Bolesława Chrobrego nr 5E lok. 23, 15-057 Białystok, NIP: 9661982387, REGON: 367045283, kontakt@domkinapodlasiu.pl, tel: +48 602 666 329 oraz MAŁGORZATA BIELAWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAŁGORZATA BIELAWSKA   BIELAWSKI z siedzibą w Białymstoku przy ul.  ul. Bolesława Chrobrego nr 5E lok. 23, 15-057 Białystok, NIP: 9660062443, REGON: 384811011, kontakt@domkinapodlasiu.pl, tel: +48 602 666 329
 2. Regulamin określa rodzaj oraz warunki świadczenia usług przez Operatorów oraz zasady korzystania z https://domkinapodlasiu.pl/, zwanego dalej Portalem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu są: JAKUB BIELAWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JAKUB BIELAWSKI z siedzibą w Białymstoku przy ul.  ul. Bolesława Chrobrego nr 5E lok. 23, 15-057 Białystok, NIP: 9661982387, REGON: 367045283, kontakt@domkinapodlasiu.pl, tel: +48 602 666 329 oraz MAŁGORZATA BIELAWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAŁGORZATA BIELAWSKA   BIELAWSKI z siedzibą w Białymstoku przy ul.  ul. Bolesława Chrobrego nr 5E lok. 23, 15-057 Białystok, NIP: 9660062443, REGON: 384811011, kontakt@domkinapodlasiu.pl, tel: +48 602 666 329
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji zamówienia oraz w zakresie przedstawionym w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie https://domkinapodlasiu.pl .
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizacji i poprawiania.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2 Definicje

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia – zawarcia umowy Najmu, w szczególności poprzez rezerwację domku oraz określenie warunków Umowy Najmu wraz z między innymi sposobem płatności, datą najmu i sposobu zapłaty.

REZERWACJA – należy przez to rozumieć wcześniejsze zamówienie wybranego domku poprzez skorzystanie z znajdujących się na stronie https://domkinapodlasiu.pl modułu rezerwacyjnego w wybranym przez Klienta terminie. 

ZADATEK – kwota 30% wartości całego pobytu wnoszona jako potwierdzenie rezerwacji przez Klienta / Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy w ciągu 24 godziny od chwili złożenia rezerwacji. Do wskazanego zadatku mają zastosowanie przepisu art. 394 kodeksu cywilnego. 

UMOWA NAJMU – to umowa najmu domku zawierana za pośrednictwem sieci Internet za pomocą strony https://domkinapodlasiu.pl pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

WYNAJMUJĄCY – Wynajmującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest OPERATOR.

NAJEMCA – Najemcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest KLIENT.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą po wcześniejszej akceptacji niniejszego regulaminu.

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej https://domkinapodlasiu.pl.

USŁUGOBIORCA – patrz KLIENT.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Najmu z Wynajmującym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych na stronie internetowej.

  

Rozdział II

Świadczenie Usług płatnych,

Zawarcie Umowy wraz z korzystaniem ze strony

 

§ 1

Ceny najmu i opis najmu

 1. Wszystkie podane ceny najmu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
 2. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia Domu, pościel, ręczniki, media (prąd, woda), drewno kominkowe, sprzątanie końcowe.
 3. O łącznej cenie będącego przedmiotem Zamówienia, a także o wysokości zadatku (w tym opłatach dodatkowych) oraz o innych kosztach Klient jest informowany poprzez podsumowanie.
 4. Oferowane domki należą do OPERATORA są wolne od wad i innych obciążeń. OPERATOR ma pełne i niczym nieograniczone prawo do zarządzania wskazanymi domkami.
 5. Operator dokłada wszelkich starań, aby oferta Strony była na bieżąco aktualizowana i zawierała jedynie dostępne domki i terminy. W wyjątkowych przypadkach, gdyby dany domek nie był dostępny w terminie wskazanym na Stronie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 6. Informacje o domkach dostępnych podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny.
 7. Informacja o cenie podawana na Stronie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości email bądź informacji telefonicznej potwierdzających wszystkie istotne elementy zamówienia.
 8. Operator zastrzega o możliwości czasowej niedostępności wybranych lub wszystkich domków.

§ 2

 Korzystanie ze strony – rezerwacja

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie, – podając imię, nazwisko,  numer telefonu oraz adres email.
 2. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu kroków:

-wybranie jednego z oferowanych domków,

– wybranie daty przyjazdu,

– wybranie daty wyjazdu

– wybrania liczby gości

– wybranie usług dodatkowych – deklaracja czy będą jakieś zwierzęta

– uzupełnienie formularza ‘dane rezerwującego’ – niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

– wybranie godziny przyjazdu

– wskazanie czy Klient chce otrzymać fakturę VAT

– zaakceptowanie warunków rezerwacji

– zakończenie transakcji następuje po wciśnięciu pola „rezerwuj”.

 1. Zawarcie umowy jest uzależnione od uiszczenia zadatku w kwocie 30% całości zamówienia.
 2. Umowa Najmu jest zawierana w języku polskim.
 3. Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie poprzedzone powiadomieniem Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej. W przekazanej informacji zawarty jest termin uiszczenia zadatku oraz potwierdzenie wszelkich okoliczności wcześniej udostępnionych na Stronie.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu – błędny email) w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie takie zostanie anulowane.
 6. Złożenie zamówienia przez Wynajmującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Wynajmującego.
 7. Po złożeniu Zamówienia Wynajmujący niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

Rozdział III

Płatności za Usługi

§ 1  Forma płatności

 1. Kupujący ma możliwość wybrania dogodnej dla niego formy płatności za zamówioną usługę:

– przedpłata na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego,

– płatność gotówką (odliczona kwota) przy odbiorze kluczy do zamówionego przedmiotu Wynajmu,

§2

Termin płatności

 1. W przypadku rezerwacji pobytu przez stronę Wynajmującego, zawarcie umowy oraz rezerwacji jest uzależnione od uiszczenia zadatku w kwocie 30% całości zamówienia.
 2. Rezerwację należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o której mowa w pkt 1 w ciągu 24 godzin (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem na 48 godzin przed przyjazdem lub gotówką (odliczona kwota) w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela Domu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

§ 3

Rezygnacja z usługi

 1. W przypadku rezygnacji z pobytu zwrot wpłaty odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

       a. zwrot 100% wpłaty do 90 dni przed zarezerwowanym terminem pobytu,

b. zwrot 50% wpłaty do 30 dni przed zarezerwowanym terminem pobytu lub przeniesienie pobytu na inny, dostępny termin, maksymalnie 90 dni w przód od terminu pierwotnego (nie dotyczy dat specjalnych takich jak święta, długie weekendy, sylwester),

c. brak zwrotu wpłaty poniżej 30 dni, a powyżej 7 dni przed zarezerwowanym terminem pobytu lub przeniesienie pobytu na inny, dostępny termin z koniecznością opłaty 50% kwoty najmu ustalonej na nowy termin.

d. brak zwrotu wpłaty poniżej 7 dni przed zarezerwowanym terminem pobytu i brak możliwości przeniesienia pobytu na inny, dostępny termin

e. Powyższe zwroty zadatku nie dotyczą sytuacji opisanej w rozdziale VII § 2 tj. Odstąpienie od umowy zwartej na odległość poza siedzibą przedsiębiorstwa.

 1. W przypadku rezygnacji Klienta z dalszego pobytu podczas jego trwania, opłata za niewykorzystany pobyt nie jest zwracana.
 2. Opłacenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją całej treści regulaminu.
 3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego oraz zmniejszeniu liczby gości kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku wyjazdu gości bez wcześniejszego uprzedzenia Właściciela domu niewykorzystana zapłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domu przez innych gości

§ 4

 Faktury i Paragony

1. Operator wystawia każdemu Użytkownikowi paragon lub fakturę VAT w zależności od klienta i jego preferencji.

2. Operator przekazuje paragon lub fakturę VAT za pośrednictwem elektronicznym lub w formie fizycznej.

  

Rozdział IV

Regulamin korzystania z domku

Warunki Wynajmu

 § 1

 1. Doba zaczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00, a kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu bądź późniejszego wyjazdu po uzgodnieniu z Wynajmującym. Jeżeli goście nie opuszczą obiektu do 11:00 możliwe jest wejście osoby sprzątającej w celu przygotowania domu kolejnym gościom.
 2. Ze względu na położenie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie łąk i lasów, gdzie żyją liczne zwierzęta oraz w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych, Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku nocnego innych osób i zwierząt, w tym zwłaszcza w godzinach od 22:00 – 6:00.
 3. Klient poprzez stronę wskazuje ile osób będzie korzystać z domku będącego przedmiotem umowy Najmu.
  1. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z przedmiotu najmu (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 4. Uwagi co do zastanego przez Najemcę stanu przedmiotu najmu należy zgłosić do 3 godzin po zakwaterowaniu do Wynajmującego, który przyjedzie na miejsce i osobiście obejrzy reklamowany stan rzeczy. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 3 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie. 
 5. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca zobowiązany jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 6. Wszelkie braki w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostaną na koszt Najemcy.
 7. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w przedmiocie Najmu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego lub osobę upoważnioną przez Wynajmującego.
 8. Wynajmujący lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do przedmiotu Najmu w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego.
 9. Wynajmujący nie ma prawa przestawiania mebli w domu i w ogrodzie.
 10. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
  1. ognisko można rozpalać tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu oraz tarasu grill należy rozpalać poza domem oraz tarasem.
  2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie Najmu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną, lub gazową, niebędących wyposażeniem przedmiotu Najmu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. W przedmiocie Najmu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego.
 11. W przedmiocie Najmu (w środku domku)  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 12. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
 13. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu przedmiotu Najmu w stanie zastanym i niepogorszonym (umyte naczynia, ogólny porządek).

§ 2

Odpowiedzialność za szkody

 1. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w przedmiocie Najmu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub energii elektrycznej.
 3. Wartość powstałych szkód będzie ustalana w drodze polubownej, a w przypadku, gdy strony nie porozumieją się co do wartości szkody, za wiążącą przyjmuje się wycenę firmy/ serwisu budowlanego/remontowego wskazanego przez Wynajmującego.
 4. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Z jej usług korzystają Najemca na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Miejsca parkingowe dla Najemców są nieodpłatne i niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy, a także pozostawionych w nim przedmiotów.
 6. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przedmiocie Najmu pieniądze, kosztowności i inne przedmioty posiadające wartość.

§ 3

Pobyt zwierząt

 1. Najemca jest zobowiązany do wskazania poprzez stronę internetową podczas dokonywania rezerwacji  pobytu zwierzęcia.
 2. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 3. Zwierzęta na terenie obiektu powinny być pod stałą opieką ich właściciela.
 4. Najemcy zobowiązani są posiadać własne posłanie dla swojego zwierzęcia.
 5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i pościeli dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i kanapie oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych zwierzęcia wewnątrz domu.
 6. Jeżeli pościel, materac lub inne elementy wyposażenia domu, w którym przebywa zwierzę będą przez nie zabrudzone (błoto, sierść) lub uszkodzone, właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.
 7. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia na terenie objętym Najmem.
 8. Właściciel/ Najemca jest zobowiązany na terenie działki sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.
 9. Zwierzę przebywające na terenie przedmiotu Najmu nie może przeszkadzać innym osobom jak i mieszkańcom wsi. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
 10. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt i akceptuje jego postanowienia.
 11. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie zwierzęcia na terenie Wynajmu, jeżeli zwierzę np. podkopie się pod płotem i ucieknie to Wynajmujący nie ponosi za to odpowiedzialności.

Rozdział V

Zastrzeżenia umowne

1. Majątkowe prawa autorskie do Portalu, znaku graficznego i treści w nim zawartych należą do Operatora na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.), zatem żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Portalu, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone i rozpowszechnianie bez zgody Operatora.

2. Usługi i Produkty odpłatne również podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskiego i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.), zatem Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania jedynie w zakresie dozwolonym w w/w ustawie, jednakże nie oznacza to nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do treści w nich zawartych, Użytkownik może jedynie korzystać z tych treści.

3. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. W przypadku planowanej przerwy technicznej, trwającej co najmniej 4 godziny, informacja taka zostanie zamieszczona na stronie Portalu.

4. Za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na Portalu Operator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Portal zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych, za treść których Operator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Użytkownika do treści niniejszego Regulaminu.

10. Korzystanie z Portalu jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.

11. Użytkownik przy korzystaniu z Portalu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa.

12. Operator nie będzie przetwarzał danych osobowych ani też nie będzie prowadził własnej bazy danych, która zgodnie z przepisami prawa podlegałaby zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Operator będzie wykorzystywał jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy. Postanowienie te jest zgodne z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.

Rozdział VI

Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: dostępu do Internetu, dostępu do konta poczty elektronicznej e-mail, prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji, odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie .doc lub pdf.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niezastosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

  

Rozdział VII

§1 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@domkinapodlasiu.pl, pisemnie na adres Operatora lub bezpośrednio do Wynajmującego w czasie trwania Wynajmu.

2. W treści reklamacji należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, a także opisać i uzasadnić wady reklamowanej Usługi.

3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana.

4. Reklamacje są rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

6. Rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

§2

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

– JAKUB BIELAWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JAKUB BIELAWSKI z siedzibą w Białymstoku przy ul.  ul. Bolesława Chrobrego nr 5E lok. 23, 15-057 Białystok, NIP: 9661982387, REGON: 367045283, kontakt@domkinapodlasiu.pl, tel: +48 602 666 329 oraz MAŁGORZATA BIELAWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAŁGORZATA BIELAWSKA   BIELAWSKI z siedzibą w Białymstoku przy ul.  ul. Bolesława Chrobrego nr 5E lok. 23, 15-057 Białystok, NIP: 9660062443, REGON: 384811011, kontakt@domkinapodlasiu.pl, tel: +48 602 666 329

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@domkinapodlasiu.pl;

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w #####. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy tj. dnia uiszczenia zadatku.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Wynajmujący dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział VIII

Warunki zawarcia i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

§ 1

Zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Korzystanie z świadczonej Usługi Elektronicznej jest całkowicie dobrowolne.
 3. Usługa Elektroniczna w postacie Newslettera jest całkowicie bezpłatna.
 4. Rozpoczęcie z korzystania z Newslettera wymaga jasnej deklaracji ze strony klienta poprzez znaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej.

§ 2

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym Newsletter.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@domkinapodlasiu.pl.
 3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 4. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od dnia umieszczenia go na stronie internetowej domkinapodlasiu.pl

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu są wiążące od czasu ich ogłoszenia na stronie internetowej domkinapodlasiu.pl.

4. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby każdej ze stron.

5. W przypadku sporu sądowego pomiędzy Wynajmującym, a innym podmiotem nie będącym konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. właściwy jest sąd dla siedziby Wynajmującego.

Ostatnie posty

Domki

Menu

Rezerwacja

Zaplanuj swój pobyt